Moduli 7: Dinamikat e Këshillimit Biblik
Comments Off 134

Moduli 7: Dinamikat e Këshillimit Biblik

Trajnime

Data:

12-13 Janar, 2016 (Korça), 15-16 Janar, 2016 (Tirana)

Instruktorët:

Bill Tully dhe Blair Alvidrez

Temat e Leksioneve:

– Çfarë është Këshillimi Biblik?

– Çfarë e bën Këshillimin Biblik të tillë?

– Shërbesa Personale (CCEF / Changing Hearts, Changing Lives – Sesioni 1)

– Qëllimi është Zemra (CCEF / Changing Hearts, Changing Lives – Sesioni 2)

– Jeta siç e shikon Perëndia, Ndryshimi siç e shikon Perëndia (CCEF / Changing Hearts, Changing Lives – Sesioni 3)

– Elementet Kryesorë të Këshillimit Biblik (NANC)

  1. Grumbullimi i të dhënave
  2. Identifikimi i Problemeve
  3. Siguro Përfshirjen
  4. Jep Shpresë
  5. Instrukto
  6. Detyrat e Shtëpisë – Si të japësh detyrat e Shtëpisë (DVD 1/ Randy Patten + diskutim)

Tekstet për Lexim:

– Instrumente ne Duart e Shpenguesit nga Paul Tripp kap. 1-6

– Teologjia e Këshillimit Biblik nga Jay Adams

– Pasazhet nga Bibla sipas instruktimit të lektorëve

– Pyetjet e provimit që duhen dorëzuar deri më 9 Mars, 2016

E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top